के तपाईं मणी नेपाली पनेरु सङ्ग परीचित हुन चाहनुहुन्छ?

उहाँको सङ्क्षिप्त जीवन र समाज सेवा सम्बन्धी पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसनको लागिGot a question or comment?

Name:


Email:


Question/Comment:
© 2017 Elect Mani Campaign. All rights reserved.
5550 Central Ave, #19, El Cerrito, CA 94530
email: electvp17@gmail.com | call: 510-323-6802Cn
Click here to add text.